به سایت شرکت هرمز پاسارگاد خوش آمدید.

قیرهای VG

در طبقه بندی بر اساس گرانروی قیرها با توجه به مقدار گرانروی مطلق در C° 60 و یا گرانروی کینماتیک در C° 135، رده بندی و جهت هر یک از آنها معیارهای فنی مشخصی تعیین شده است. گرانروی مطلق بر حسب پواز و گرانروی کینماتیک بر حسب سانتی استوکس بیان می‌شود. طبقه بندی و مشخصات قیرهای خالص در استانداردهای AASHTO–M226 وASTM–D3381 گزارش شده است.

 

جدول 1-2: مشخصات فني قيرهاي خالص بر حسب گرانروي در oC60 طبق AASHTO-M226.


آزمايش
درجه گرانروي
5/2 AC-5 AC-10 AC-20 AC-30AC-40AC-
گرانروی درoC60 ، بر حسب پوآز50±250100±500200±1000400±2000600±3000800±4000
گرانروی درoC 135، cSt، حداقل125175250300350400
درجه نفوذ در oC 25 ، 100گرم، 5 ثانيه، حداقل22014080605040
نقطه اشتعال، ظرف روباز کليولند، °C، حداقل16317721923223223
حلاليت در تري کلرو اتيلن، %0/990/990/990/990/990/99
آزمايش بر روي باقيمانده لايه نازک قيردر آزمايش:
افت حرارتي، % ، حداکثر0/15/05/05/05/0
گرانروی در oC60، پوآز10002000400080001200016000
کشش قير، cm، در°C25 با سرعتcm/min5، حداقل(1)10010075504025
آزمايش لکه(بر حسب مورد يا برحسب مشخصات) با:
حلال نفتانتيجه منفي براي کليه قيرهاي فوق
حلال نفتا – زایلن، درصد زایلننتيجه منفي براي کليه قيرهاي فوق
حلال نفتا زایلن،درصد زایلننتيجه منفي براي کليه قيرهاي فوق

(1) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

 

 

جدول 1-3: مشخصات فني قيرهاي خالص بر حسب گرانروی درoC60 طبق AASHTO-M226

 

 


نتايج باقيمانده از روش آزمايش آشتو240T (1)
درجه گرانروي
10AR-20AR-40AR-80AR-160AR-
گرانروی در oC60، پوآز250±1000500±20001000±40002000±80004000±16000
گرانروی در oC 135، cSt ،حداقل140200275400550
درجه نفوذ در oC 25 ، 100گرم ، مدت 5 ثانيه – حداقل6540252020
درصد درجه نفوذ قير اوليه در 25 – حداقل40455052
کشش قير در°C25 با سرعتcm/min5، cm، حداقل(2)100(2)100757575
آزمايش بر روي قير اوليه
نقطه اشتعال ظرف روباز کليولند، oC، حداقل205219227232238
حلاليت در تري کلرو اتيلن، %0/990/990/990/990/99

(!) آشتو240T (آزمايش لايه نازک قير) ممکن است به کار رود، اما آشتو240T بعنوان يک روش مقايسه اي بايستي بکار گرفته شود.

(2) کشش قير کمتر از 100، ماده باقي خواهد ماند. اگر کشش قير oC 6/15 حداقل 100 باشد.

 

 

جدول 1-4: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC60 طبق ASTM-D3381.

 

 


آزمایش
درجه گرانروي
5/2AC-5AC-10AC-20AC-40AC-
گرانروی درoC60 ، پوآز250±50500±1001000±2002000±800
گرانروی درoC 135، cSt ،حداقل80110150210300
درجه نفوذ در oC 25 ، 100گرم ، 5 ثانیه، حداقل200120704020
نقطه اشتعال ظرف روباز کلیولند، oC، حداقل163177219232232
حلالیت در تری کلرو اتیلن، %0/990/990/990/990/99
آزمایش بر روی قیر باقیمانده:
گرانروی درoC60 ،پوآز، حداکثر1250250050001000020000
کشش قیردر oC 25 با سرعت Cm/min5، %، حداقل(1)100100502010

(1) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

 

 

جدول 1-5: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی در oC60 طبق ASTM-D3381.

 

 


آزمایش
درجه گرانروي
5/2AC-5AC-10AC-20AC-30AC-40AC-
گرانروی درoC60 برحسب، پوآز250±50500±1001000±2002000±4003000±6004000±800
گرانروی درoC 135، سانتی استوکس ،حداقل125175250300350400
ذرجه نفوذ درoC 25 ، 100گرم ، مدت 5 ثانیه – حداقل22014080605040
نقطه اشتعال ظروف روباز کلیولند oC-حداقل163177219232232232
حلالیت در تری کلرو اتیلن – حداقل – درصد0/990/990/990/990/990/99
آزمایش بر روی قیر باقیمانده از لايه نازک قیر:
گرانروی درoC60 ، پوآز حداکثر125025005000100001500020000
کشش قیردر oC 25 با سرعت Cm/min5، cm، حداقل(1)10010075502010

(1) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

 

 

جدول 1-6: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC60 طبق ASTM-D3381

 

 


آزمايشاتي بر روي باقيمانده لايه نازک قير (1)
درجه گرانروي
1000AR-2000AR-4000AR-8000AR-16000AR-
گرانروی درoC60 ، برحسب پوآز1000±2502000±5004000±10008000±200016000±4000
گرانروی درoC 135،cSt، حداقل140200275400550
درجه نفوذ درoC 25 ، 100گرم ، مدت 5 ثانيه، حداقل6540252020
درصد درجه نفوذ قير اوليه در oC 25، حداقل40455052
کشش قير در oC 25 با سرعت cm/min5، cm، حداقل(1)100(2)100757575
آزمایش بر روی قیر باقیمانده از لايه نازک قیر:
نقطه اشتعال ظرف روباز کليولند، oC، حداقل205219227232238
حلاليت در تري کلرو اتيلن، حداقل، %0/990/990/990/990/99

(1)لايه نازک قير در آزمايش ممکن است استفاده شود. اما آزمايش لايه نازک قير بايد، به عنوان روش مقايسه اي استفاده گردد.

(2)اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است. مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.