به سایت شرکت هرمز پاسارگاد خوش آمدید.

قیرهای امولسیون

امولسیونهای قیری یا قیرابه‌ها سامانه‌های دوفازی هستند كه از قیر، آب و یك یا چند ماده افزودنی جهت تشكیل و پایدارسازی و اصلاح خواص قیرابه تشكیل شده اند. 

قیرابه‌ها به چهار خانواده تقسیم می‌شوند. دو خانواده اول بیشتر از دیگران مورد استفاده واقع شده اند.

  • قیرابه‌های كاتیونی
  • قیرابه‌های آنیونی
  • قیرابه‌های غیر یونی
  • قیرابه‌های رسی

قیرهای امولسیونی با توجه به سرعت شكست و نوع كاربرد به اقسام زیر طبقه بندی می شوند:

  • قیر امولسیون زود شكن RS
  • قیر امولسیون كند شكن MS
  • قیر امولسیون دیرشكن SS

كه در حال حاضر نوع زودشكن کاتیونی بیشتر مصرف را در كشور دارد.

 
قیرآبه های آنیونیک
کدشکن Rssکدشکن Msدیرشکن SS
RS-1MS-1SS-1
HFRSMS-2h
HFMS-1
HFMS-2
HFMS-2h
HFMS-2s

 

قیرآبه های کاتیونیک
کدشکن CRSکدشکن CMSدیرشکن CSS
CRS-1CMS-1CSS-1
CRS-2CMS-2hCSS-1h