به سایت شرکت هرمز پاسارگاد خوش آمدید.

چشم انداز:

دستیابی به دانش و فناوری های پیشرو، تربیت کارکنانی متخصص و متعهد، صیانت از محیط زیست و تکمیل و ایجاد هرچه بیشتر ارزش در زنجیره تامیندر راستای برآورده نموده نیازها و خواسته‌های مشتریان داخلی و خارجی، تا حصول جایگاه 10 رتبه برتر تامین و تجارت فرآورده‌های قیری در قاره آسیا.

ماموریت:

تمرکز بر حفظ ارتباط مستقیم با مشتری و تامین و تجارت قیر و سایر فرآورده‌های نفتی در راستای ارزش آفرینی در زنجیره تامین جهت کلیه ذی‌نفعان و مشتریان داخلی و صادراتی.