به سایت شرکت هرمز پاسارگاد خوش آمدید.

المان پست اسلایدر

تهاتر ارز حاصل از صادرات با واردات

تهاتر ارز حاصل از صادرات با واردات

حضور هرمز پاسارگاد در نخستین نمایشگاه مدیریت شهری شهریران

حضور هرمز پاسارگاد در نخستین نمایشگاه مدیریت شهری شهریران

امضای تفاهم نامه همکاری با شماری از شهرداری ها

امضای تفاهم نامه همکاری با شماری از شهرداری ها

بازدید مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد از مجتمع تولید قیر و پایانه صادراتی بندرعباس

بازدید مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد از مجتمع تولید قیر و پایانه صادراتی بندرعباس

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت نفت پاسارگاد ( سهامی عام )

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت نفت پاسارگاد ( سهامی عام )

نفت پاسارگاد در جمع صد شرکت برتر صنعتی ایران

نفت پاسارگاد در جمع صد شرکت برتر صنعتی ایران

تهاتر ارز حاصل از صادرات با واردات

تهاتر ارز حاصل از صادرات با واردات

حضور هرمز پاسارگاد در نخستین نمایشگاه مدیریت شهری شهریران

حضور هرمز پاسارگاد در نخستین نمایشگاه مدیریت شهری شهریران

امضای تفاهم نامه همکاری با شماری از شهرداری ها

امضای تفاهم نامه همکاری با شماری از شهرداری ها

بازدید مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد از مجتمع تولید قیر و پایانه صادراتی بندرعباس

بازدید مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد از مجتمع تولید قیر و پایانه صادراتی بندرعباس

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت نفت پاسارگاد ( سهامی عام )

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت نفت پاسارگاد ( سهامی عام )

نفت پاسارگاد در جمع صد شرکت برتر صنعتی ایران

نفت پاسارگاد در جمع صد شرکت برتر صنعتی ایران

تهاتر ارز حاصل از صادرات با واردات

تهاتر ارز حاصل از صادرات با واردات

حضور هرمز پاسارگاد در نخستین نمایشگاه مدیریت شهری شهریران

حضور هرمز پاسارگاد در نخستین نمایشگاه مدیریت شهری شهریران

امضای تفاهم نامه همکاری با شماری از شهرداری ها

امضای تفاهم نامه همکاری با شماری از شهرداری ها

بازدید مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد از مجتمع تولید قیر و پایانه صادراتی بندرعباس

بازدید مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد از مجتمع تولید قیر و پایانه صادراتی بندرعباس

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت نفت پاسارگاد ( سهامی عام )

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت نفت پاسارگاد ( سهامی عام )

نفت پاسارگاد در جمع صد شرکت برتر صنعتی ایران

نفت پاسارگاد در جمع صد شرکت برتر صنعتی ایران