به سایت شرکت هرمز پاسارگاد خوش آمدید.

استانداردهای قیر:

در کشورها و مناطق مختلف سیستم های طبقه بندی و استانداردهای متفاوتی برای تعیین کیفیت بایندرهای قیری نفتی مورد استفاده قرار می گیرد. شناخته شده ترین استانداردها برای قیر نفتی توسط انجمن ها و سازمان های زیر انتشار یافته است:
– کمیته استاندارد اروپا (CE) – موسسه استاندارد آلمان (DIN EN)
– انجمن اساندارد فرانسه (AFNOR – NF EN)
– استانداردهای BSI – موسسه استاندارد بریتانیا (NSB –BS EN)
– انجمن مواد و آزمون آمریکا (ASTM)
– انجمن ادارات حمل و نقل و بزرگراه های ایالتی آمریکا (AASHTO)
– سازمان استاندارد آفریقای جنوبی (SABS)
– استانداردهای استرالیا (AS)