به سایت شرکت هرمز پاسارگاد خوش آمدید.

آگهی مزایده خودرو

آگهی مزایده خودرو

شرکت فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد در نظر دارد یک دستگاه خودروی پژو پارس مدل ۱۳۹۳ خود را از طریق مزایده به فروش برساند متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت ۸ لغایت ۱۶ روزهای دوشنبه 1402/08/22 لغایت چهارشنبه 1402/09/01(به جز روزهای پنجشنبه جمعه به نشانی : تهران – سعادت آباد – بلوار دریا- خیابان مطهری شمالی – انتهای کوچه ساحل دوم شرقی پلاک ۳۷ طبقه چهارم مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه 1402/09/12 تحویل نمایند.

– سپرده تضمین شرکت در مزایده به میزان ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( دویست میلیون ریال می بایست به صورت چک رمزدار بانکی در وجه شرکت فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد و یا واریز وجه نقد به حساب شبا IR۶۷۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۹۶۹۰۹۰۹۶۰۲ نزد بانک ملت شعبه پل رومی به نام شرکت فرآوردههای قیری هرمز پاسارگاد باشد.

– جهت تحویل اسناد مزایده معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت اشخاص حقوقی به همراه کارت شناسایی و اشخاص حقیقی با کارت شناسایی ، ضروری است.

به پیشنهادات فاقد امضا ، فاقد تضمین شرکت در مزایده مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود یا نحوه تکمیل و جاگذاری پاکتها در آن رعایت نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– هزینه آگهی و کارشناسی (حدود ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ) و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده است. درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.